Ik adviseer, stuur en begeleid cliënten met hun vragen, problemen en onwetendheid ten aanzien van het erfrecht, de regelgeving omtrent het huwelijk en geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht, de erf- en schenkbelasting en de estate planning – vaak in onderlinge samenhang bezien – .  Met name de estate planning verdient nog enige toelichting.

DE ESTATE PLANNING

Het is algemeen bekend dat we als ingezetenen van Nederland gedurende ons leven ontzettend veel aan de meest uiteenlopende belastingen betalen, zowel op lokaal als landelijk niveau. Ik realiseer me terdege dat we in een welvarend land leven en dat het heffen van een deel van deze belastingen mede bijdraagt aan een hoog voorzieningenniveau en zulks in de ruimste zin van het woord. Het is naar mijn bescheiden mening echter uiterst wrang, dat de overheid na een overlijden van een naast familielid er wederom als de kippen bij is om als een schaamteloze collectant bij de nabestaanden aan de deur te kloppen. Bijzonder kort na zo’n overlijden krijgen de erven van de overledene namelijk een schrijven van de Belastingdienst met o.a. het verzoek om de erfgenamen kenbaar te maken, waarbij in één adem wordt aangegeven, dat er (mogelijk) erfbelasting verschuldigd is. Ik beschouw deze veruit minst populaire vorm van belastingheffing als “legale diefstal”. Immers verplicht de overheid de nabestaanden om inzage te verschaffen in de financiële situatie van de overledene, waarbij de overheid zich vervolgens met het ultieme en vooropgezette doel legitimeert een (aanzienlijk) deel van het vermogen te innen. Ik vind echter dat voor de erfbelasting geen enkele legitieme reden is en ben dan ook een fel tegenstander van deze belastingheffing. Maar helaas moet ook ik dealen met de eenzijdig opgelegde spelregels van de overheid. Ik adviseer dan ook een ieder om reeds bij leven en in een vroegtijdig stadium – binnen de wettelijke kaders van het civiele- en het fiscale recht – maatregelen te nemen opdat de overheid bij het innen van de erfbelasting zoveel als mogelijk het nakijken heeft, met andere woorden achter het spreekwoordelijke net vist. Ik kan cliënten van advies voorzien om reeds bij leven juridisch en fiscaal op een zo aantrekkelijk en creatief mogelijke manier vermogen over te dragen aan de volgende generaties. Daarbij zoek ik ten behoeve van mijn cliënten de grenzen van het toelaatbare op en laat ik geen mogelijkheid onbenut. Dit noem ik estate planning. Estate planning is een onderdeel van de gehele financiële planning, waaronder ook de hypotheek-, pensioen- en het vermogensbeheer vallen.

UW WOORDVOERDER BIJ DE NOTARIS

Naast de inhoudelijke behandeling van de vragen en problemen kan ik bijvoorbeeld ook cliënten begeleiden op de weg naar de notaris vermits er mede op mijn advies een levenstestament en/of testament zou moeten worden opgemaakt. Ik ben dan als het ware de spreekbuis voor de cliënten ten overstaan van de notaris. Ik kan complexe juridische items duidelijk uitleggen in “Jip en Janneke taal”. Met betrekking tot het levenstestament en testament merk ik nog het volgende op.

HET LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament geldt tijdens het leven. In zo’n testament of volmacht staan de wensen van cliënten wanneer hij en/of zij door ziekte of ongeval niet meer in staat is om zaken zelf te regelen. Cliënten hebben dan de mogelijkheid om iemand aan te wijzen om zijn en/of haar belangen in die situatie te behartigen. Cliënten kunnen dan zowel financiële, medische en persoonlijke wensen in een levenstestament vastleggen. In een levenstestament kunnen cliënten een toezichthouder benoemen. De toezichthouder controleert regelmatig de gevolmachtigde. Op deze wijze wordt het risico dat een gevolmachtigde misbruik maakt van zijn bevoegdheden verkleind. Een toezichthouder grijpt ook in als de wensen niet uitgevoerd worden. Ik kan na overleg met cliënten in een levenstestament in die hoedanigheid worden benoemd en zal ik als toezichthouder optreden indien cliënten in een situatie komen te verkeren dat hij en/of zij niet meer handelingsbekwaam is/zijn.

HET TESTAMENT

In een testament wordt aangegeven wie de erfgenamen zijn en welk deel van de nalatenschap zij krijgen. Met een testament kan de financiële positie van een partner worden beschermd en in deze notariële akte kunnen verschillende bepalingen worden opgenomen voor de eventuele kinderen en/of stiefkinderen. In een testament kan iedereen tot erfgenaam worden gemaakt, dus ook een goed doel, vriend of kennis. Met een legaat kunnen speciale spullen of geldbedragen aan iemand worden nagelaten. Is er nog geen testament ? Dan kunnen cliënten, indien zij mede op grond van mijn advies een testament laten opmaken door een notaris, mij als executeur (zie hierna) in het testament benoemen. Dit op basis van wederzijds respect en vertrouwen. Het lijkt mij dan ook raadzaam om gegeven deze situatie met cliënten aan tafel te zitten om deze optie te bespreken, opdat ik cliënten kan overtuigen van mijn kwaliteiten, professionaliteit en neutraliteit.

Mijn diensten Afwikkeling van nalatenschappen