Mijn tarieven variëren van € 80,00 tot € 180,00 per uur. Dit tarief is exclusief 21% BTW en eventuele reiskosten (kilometervergoeding en reistijd). Ik informeer cliënten graag over de wijze waarop het uiteindelijke uurtarief wordt bepaald. Er zijn zelfs meerdere uurtarieven mogelijk (zie onderstaand) al naar gelang de aard van de werkzaamheden en de complexiteit van de hulpvragen. Omdat ik maatwerk lever ben ik zelfs bereid het uurtarief te matigen als cliënten over onvoldoende inkomen beschikken en mijn honorarium voorts niet kan worden voldaan uit de nalatenschap bij gebrek aan voldoende baten. Er kan dan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor een vaste prijsafspraak (zie hierna).

Indien de overledene een uitvaartverzekering/polis heeft dan kan mijn honorarium ten dele of geheel worden voldaan uit deze verzekering. Uit privacy-overwegingen kan ik niet in overleg treden met de uitvaartverzekeraar. U zult zelf moeten achterhalen of de polis nog voldoende ruimte biedt om mijn honorarium te voldoen. Indien de polis mijn kosten niet of slechts ten dele dekt dan zal gekeken worden of de nalatenschap een positief saldo laat zien zodat mijn factuur daaruit kan worden voldaan. Als ook dit niet het geval is dan zullen de erven mijn honorarium uit eigen beurs moeten voldoen. Dit laatste komt echter zelden voor.

In de link Mijn diensten staan de werkzaamheden omschreven die ik verricht als nalatenschapscoach, executeur, toezichthouder en adviseur. Om cliënten een indicatie te geven van de uurtarieven die door mij worden gehanteerd mogen cliënten als uitgangspunt nemen:

  • Categorie 1: Een uurtarief van € 80,00 per uur exclusief 21% BTW voor de navolgende werkzaamheden: het regelen en afhandelen van praktische zaken en begeleiding van cliënten bij de rouw- en verliesverwerking;
  • Categorie 2: Een uurtarief van € 110,00 per uur exclusief 21% BTW voor de navolgende werkzaamheden: het adviseren, sturen en begeleiden van cliënten (in de fase waar van enig overlijden nog geen sprake is) met betrekking tot het erfrecht, het huwelijk en geregistreerd partnerschap, het huwelijksvermogensrecht, de erf- en schenkbelasting en de estate planning. Ook de werkzaamheden die worden verricht m.b.t. de toezichthoudende taak op een levenstestament vallen onder deze categorie;
  • Categorie 3: Een uurtarief van € 140,00 per uur exclusief 21% BTW voor de navolgende werkzaamheden: het afwikkelen van nalatenschappen na overlijden, conflictdiagnose en nalatenschapsbemiddeling;
  • Categorie 4: Een uurtarief van € 180,00 per uur exclusief 21% BTW voor het afwikkelen van nalatenschappen na overlijden in de hoedanigheid van executeur.

Zoals hiervoor aangegeven bestaat voor cliënten ook de mogelijk om met mij een vaste prijs overeen te komen. Er wordt door mij op basis van de verstrekte gegevens door de cliënten een inschatting gemaakt hoeveel uren dienstverlening er zullen zijn met betrekking tot de voornoemde werkzaamheden. Dat schept voor cliënten op voorhand duidelijkheid en met de geruststellende gedachte dat mochten er toch meer uren dan overeengekomen nodig zijn m.b.t. mijn dienstverlening, dan komt dit voor mijn rekening.

HET EERSTE GESPREK/DE INTAKE m.b.t. mijn werkzaamheden uit categorie 2:

Indien ik word verzocht om cliënten te adviseren, sturen en begeleiden – zoals hierboven aangegeven -dan kost een eerste gesprek/intake € 550,00 exclusief BTW. Ten noorden van Roermond worden cliënten nog reiskosten (kilometervergoeding) in rekening gebracht. Ik merk op en hechten eraan te vermelden dat een eerste gesprek niet tijdgebonden is en dat ik ernaar streef cliënten na afloop van een eerste gesprek/intake van een eerste gedegen advies (schriftelijk) te kunnen voorzien. Indien er toch nog aanvullende werkzaamheden moeten worden verricht dan geldt het uurtarief uit categorie 2.

HET EERSTE GESPREK/DE INTAKE m.b.t. mijn werkzaamheden uit de categorieën 1,3 en 4:

Een eerste gesprek/intake is voor wat betreft de werkzaamheden uit de categorieën 1,3 en 4 (de inhoudelijke behandeling) altijd gratis. Ten noorden van Roermond worden slechts reiskosten (kilometervergoeding) en reistijd (€ 25,00 per uur exclusief BTW) in rekening gebracht.

Krijgt een eerste gesprek/intake een vervolg dan gelden de hoger genoemde uurtarieven met daarbij de kanttekening dat cliënten ten noorden van Roermond reiskosten (kilometervergoeding) verschuldigd zijn indien er een huisbezoek wordt afgelegd. Om de kosten beheersbaar te houden merk ik nog op dat na één of een aantal intensieve gesprekken veel werk digitaal en per post kan worden afgehandeld, tenzij de cliënten steeds de behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek.

Reistijd- en kilometervergoeding: Cliënten ten noorden van Roermond kunnen in overleg met mij ter besparing van deze kosten kiezen voor een mooie locatie in Zuid-Limburg. Ik stel in zo’n geval voor om de bespreking te laten plaatsvinden in Motel van der Valk in Heerlen dan wel in Urmond. Onder het genot van een drankje, welke kosten voor mijn rekening komen, kan de zaak/casus worden besproken.

Mochten er vragen zijn neem dan s.v.p. contact met mij op. Gebruik hiervoor mijn mobiel nummer 06-23632164 of mail naar info@vluggen-nalatenschapscoach.nl.